Buhar tesisatları

Buhar, bir kazan içerisindeki suya enerjisi verilerek üretilir.  enerjisi verdi¤imiz
zaman su önce kaynamaya bafllar, ilave verdi¤imiz enerji suyu buhara dönüfltürür.
E¤er, buharlaflt›r›lmas› için verilen ›s›s›n› b›rakmas›na izin verilirse, buhar yo¤uflur
ve ayn› s›cakl›kta kondense (suya) dönüflür.
Sanayi devriminden beri kullan›lan buhar, iyi bir enerji tafl›y›c›s› olup, bugün birçok
alanda kullan›lmaktad›r. En yayg›n kullan›ld›¤› yerler olarak; endüstriyel tesisler,
›s›tma sistemleri ve elektrik üretimini söyleyebiliriz. Buhar›n özellikleri ek-1’deki
tablo ve ek-2’deki diyagram kullan›larak belirlenebilmektedir.

ISITASISI BUHAR
Call Now Button
× Canlı Destek